O SEMINARIUM

Zarząd Główny Izba Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

ZARPASZA NA

Seminarium i warsztaty projektowe połączone z Forum Wystawców
w dniach 23-24 maja 2017 r.
Gmach Naczelnej Organizacji Technicznej
W Warszawie, ul. Czackiego 3/5

„Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”

Poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oceniany jest w większości przypadków poprzez stopień spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej. Aby zapewnić go w stopniu akceptowalnym koniecznym jest właściwa implementacja, w procesie projektowym, szczegółowych wymagań odnośnych przepisów, w połączeniu z ich umiejętnym wykorzystaniem w praktyce przez projektantów. Wydaje się również niezbędnym posiadanie przy tym niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zastosowaniach zasad wiedzy technicznej, określonych w Polskich lub zagranicznych Normach.

Zarówno bezpośrednie spełnienie w procesie projektowania zapisów przepisów jak i rozwiązań, określanych jako równoważne, nie powinno pociągać za sobą konieczności uzyskiwania odstępstw, oczywiście pod warunkiem spełnienia narzuconych przez zespół projektowy kryteriów i celów do osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W tym kontekście istotnym będzie również ocena czy przepisy techniczno-budowlane, będące podstawą do projektowania, w dostatecznym stopniu ujmują formalne kryteria i współczesne doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz czy istnieje możliwość projektowania bezpieczniejszych rozwiązań i sposobów osiągania celu w tym zakresie.

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona problematyka oraz studia przypadków, poparte dyskusją z udziałem ekspertów i uczestników seminarium, pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na sformułowanie wniosków w kontekście stworzenia w przyszłości lepszych rozwiązań, zarówno w wymiarze formalnym, jak i inżynierskim.

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta i rzeczoznawcy rozwiązaniom projektowym zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiącym rozwiązania równorzędne w stosunku do określonych w przepisach techniczno-budowlanych, pozwalające na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bez konieczności stosowania odstępstw.

Część warsztatowa poświęcona będzie ćwiczeniom metodyki projektowania systemów oddymiających oraz zastosowania cyfrowego wspomagania projektanta i rzeczoznawcy w procesie projektowania i uzgadniania projektu budowlanego.

Forum wystawców technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych towarzyszyć będzie częściom: seminaryjnej i warsztatowej. W trakcie forum przewidziane są indywidualne prezentacje najciekawszych rozwiązań oferowanych przez producentów i dostawców.